Atribuţiile conducerii


 1. răspunde de respectarea riguroasă a prevederilor legale;
 2. stabileşte competenţele şi atribuţiile conducătorilor de servicii din cadrul Direcţiei Regionale de Statistică a Municipiului Bucureşti în vederea îndeplinirii şi       aplicării prevederilor legale, dă împuterniciri de reprezentare;
 3. organizează activitatea direcţiei prin repartizarea sarcinilor pe servicii, actualizează fişa postului directorului executiv adjunct, şefilor de serviciu şi personalului din   subordine, repartizează pe servicii şi compartimente spaţiile de lucru şi mijloacele tehnice din dotare;
 4. organizează executarea lucrărilor statistice conform Programului Statistic Naţional Anual şi a altor acţiuni prevăzute de lege, luând măsuri operative pentru   asigurarea calităţii acestora şi a respectării termenelor stabilite; informează periodic I.N.S. asupra realizării sarcinilor;
 5. aprobă încadrarea, promovarea, recompensarea, sancţionarea, transferarea sau eliberarea din funcţie a personalului direcţiei;
 6. aprobă plata drepturilor de salarizare pentru personalul direcţiei;
 7. exercită controlul asupra utilizării fondurilor financiare gestionate de  direcţie;
 8. controlează utilizarea eficientă a fondurilor financiare, a resurselor umane şi materiale;
 9. răspunde de punerea în practică a standardelor de control intern prevăzute de legislaţia în vigoare;
 10. acţionează pentru dezvoltarea sistemului de control managerial intern;
 11. aprobă fişele posturilor pentru personalul din direcţie;
 12. aprobă programele de lucru, concediile de odihnă, graficele de deplasare în teritoriu şi acţiunile de formare, specializare, perfecţionare ale personalului din direcţie;
 13. reprezintă instituţia în relaţiile cu administraţia publică locală, cu furnizorii şi beneficiarii de date şi informaţii statistice, cu  mass-media;
 14. aprobă eliberarea de date şi informaţii statistice, altele decât cele publicate, operatorilor economici, instituţiilor sau altor utilizatori, cu respectarea prevederilor   legale privind circulaţia datelor, informaţiilor şi documentelor statistice, precum şi confidenţialitatea datelor statistice;
 15. coordonează şi răspunde de modul în care se desfăşoară activitatea serviciilor, conform organigramei;
 16. informează operativ salariaţii din subordine în legătură cu hotărârile conducerii I.N.S.;
 17. realizează lucrări de sinteză cu privire la evoluţia economică şi socială a Municipiului Bucureşti şi regiunii Bucureşti-Ilfov;
 18. colaborează în domeniul diseminării datelor statistice cu organele administraţiei locale, organisme interne şi internaţionale;
 19. evaluează activitatea D.R.S.M.B. prin rapoarte de activitate şi informări transmise conducerii INS;
 20. coordonează activitatea desfăşurată în afara programului normal de lucru şi aprobă, după caz, rămânerea peste program;
 21. organizează, coordonează şi controlează armonizarea legislativă în domeniul profesional;
 22. urmăreşte aplicarea prevederilor programelor de măsuri şi a legislaţiei privind protecţia muncii şi din domeniul situaţiilor de urgenţă;
 23. urmăreşte respectarea normelor privind circulaţia, păstrarea, arhivarea, stocarea şi confidenţialitatea datelor;
 24. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Preşedintele I.N.S. cu respectarea normelor legale.

 1. coordonează, conduc şi răspund de modul în care se desfăşoară activitatea direcţiei şi serviciilor coordonate, conform organigramei, îndeplinesc şi alte sarcini suplimentare, neincluse în Programul de activitate al direcţiei, încredinţate de directorul executiv;
 2. răspund de respectarea riguroasă, în activitatea pe care o desfăşoară, a prevederilor legale;
 3. întocmesc şi actualizează fişele posturilor pentru şefii de serviciu din subordine;
 4. controlează calitatea lucrărilor elaborate în direcţie, urmăresc respectarea termenelor conform graficului de lucrări, iau măsuri pentru încadrarea salariaţilor în disciplina muncii şi respectarea deontologiei profesionale;
 5. controlează circulaţia, păstrarea, arhivarea documentelor atât pe suport magnetic, cât şi pe hârtie, precum şi respectarea confidenţialităţii datelor;
 6. avizează lucrările care le sunt atribuite în propria competenţă;
 7. răspund în faţa directorului executiv pentru activitatea desfăşurată în serviciile pe care le coordonează;
 8. urmăresc respectarea instrucţiunilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia muncii şi a mediului;
 9. evaluează activitatea serviciilor, compartimentelor de care răspund  prin rapoarte şi informări;
 10. participă ca specialişti la elaborarea de cercetări, studii, proiecte, aplicaţii;
 11. colaborează în domeniul diseminării datelor statistice cu organele administraţiei locale, organisme interne şi internaţionale;
 12. organizează, coordonează şi controlează armonizarea legislativă în domeniul profesional;
 13. exercită controlul asupra utilizării resurselor umane şi materiale, dispun măsuri pentru utilizarea eficientă a acestor resurse;
 14. controlează utilizarea eficientă a fondurilor financiare, gestionează resursele umane şi materiale;
 15. răspund de punerea în practică a standardelor de control intern prevăzute de legislaţia în vigoare;
 16. acţionează pentru dezvoltarea sistemului de control managerial intern;
 17. realizează lucrări de sinteză cu privire la evoluţia economică şi socială a Municipiului Bucureşti şi a regiunii Bucureşti-Ilfov;
 18. reprezintă instituţia în relaţiile cu administraţia publică locală, cu furnizorii şi beneficiarii de date şi informaţii statistice, cu mass–media;
 19. îndeplinesc şi alte atribuţii care le revin potrivit legii.

 1. coordonează, conduc şi răspund de modul în care se desfăşoară activitatea serviciului, conform organigramei;
 2. controlează volumul şi calitatea lucrărilor elaborate în serviciu, respectarea termenelor de finalizare conform graficului de lucrări, iau măsuri pentru încadrarea în disciplina muncii şi respectarea deontologiei profesionale;
 3. întocmesc şi actualizează fişele posturilor pentru salariaţii din subordine;
 4. răspund de punerea în practică a standardelor de control intern prevăzute de legislaţia în vigoare;
 5. elaborează proceduri scrise şi formalizate privind realizarea activităţii de cercetare statistică în cadrul serviciilor pe care le coordonează;
 6. acţionează pentru dezvoltarea sistemului de control managerial intern;
 7. informează lunar şi semestrial conducerea instituţiei cu privire la progresele înregistrate în domeniul controlului managerial intern şi la acţiunile de monitorizare întreprinse;
 8. identifică şi defineşte riscurile la cercetările statistice pe care le coordonează, adoptă acţiuni şi strategii pentru tratarea lor;
 9. controlează circulaţia, păstrarea, arhivarea documentelor şi respectarea confidenţialităţii datelor;
 10. răspund în faţa conducerii direcţiei pentru activitatea desfăşurată;
 11. evaluează activitatea serviciului de care răspund, prin rapoarte şi informări;
 12. participă ca specialişti la elaborarea de cercetări, studii, proiecte, aplicaţii.
 13. Îndeplinesc şi alte sarcini suplimentare, neincluse în Programul de activitate al direcţiei, încredinţate de directorul executiv.

 1. analizează modul în care au fost realizate lucrările/sarcinile din graficul de activitate pe ansamblul direcţiei;
 2. aprobă propunerile de perfecţionare profesională a salariaţilor direcţiei;
 3. aprobă propunerile privind selecţionarea, încadrarea şi promovarea salariaţilor potrivit cerinţelor fiecărui post din cadrul Direcţiei Regionale de Statistică a Municipiului Bucureşti;
 4. analizează şi propune măsuri pentru pregătirea şi integrarea în muncă a noilor salariaţi încadraţi conform prevederilor legale;
 5. face propuneri conducerii pentru dezvoltarea bazei materiale (mijloacelor fixe) şi menţinerea acestora în stare de funcţionare, pentru asigurarea condiţiilor de muncă necesare realizării sarcinilor de către salariaţii Direcţiei Regionale de Statistică a Municipiului Bucureşti şi face propuneri  pentru dotarea instituţiei cu tehnică modernă de calcul potrivit specificului activităţii;
 6. urmăreşte respectarea procedurilor D.R.S.M.B. elaborate de către comisia de control managerial intern;
 7. aprobă Regulamentul de Ordine Interioară a Direcţiei Regionale de Statistică a Municipiului Bucureşti.

Problemele discutate şi hotărârile luate, termenele şi responsabilităţile, pe compartimente sau individuale, se consemnează într-un registru de procese verbale încheiate la fiecare şedinţă. O sinteză a hotărârilor Colectivului de Conducere se transmite pe e-mail, tuturor salariaţilor.