Atribuţiile Direcţiei Regionale de Statistică a Municipiului București


 • asigură culegerea, verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice raportate de operatorii economici şi sociali pentru cercetările prevăzute în Programul Statistic Anual aprobat;
 • organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la I.N.S;
 • organizează perfecţionarea pregătirii profesionale în domeniul statisticii pentru personalul propriu;
 • organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică operatorilor economici şi sociali şi operatorilor de interviu în vederea interpretării corecte a metodologiilor de completare a chestionarelor statistice;
 • participă la experimentarea şi definitivarea metodologiilor statistice elaborate de I.N.S.;
 • propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice precum şi a metodologiei de organizare şi realizare a cercetărilor în rândul operatorilor economici sau gospodăriilor  populaţiei;
 • asigură aplicarea normelor legale şi a celor stabilite de I.N.S. cu privire la determinarea  şi  publicarea  indicatorilor statistici;
 • furnizează către I.N.S. datele şi informaţiile statistice la perioadele şi termenele prevăzute în planul de activitate;
 • informează administraţia publică locală, la solicitarea acesteia, asupra evoluţiei principalilor indicatori de dezvoltare economico-socială şi a principalelor aspecte ce intervin în economia Municipiului Bucureşti;
 • prezintă semestrial I.N.S.-ului rapoarte asupra activităţii desfăşurate;
 • editează anuare, buletine şi alte publicaţii la nivelul Municipiului Bucureşti şi Regiunii Bucureşti-Ilfov;
 • răspunde cu maximă operativitate tuturor solicitărilor de date, punând la dispoziţia utilizatorilor de date (la cererea acestora) şi metodologiile folosite în calculul indicatorilor solicitaţi;
 • la solicitarea I.N.S. procesează grafic date în vederea prelucrărilor GIS;
 • la solicitarea I.N.S. execută operaţii de populare a bazelor de date descriptive, respectiv de introducere a valorilor atributelor elementelor caracteristice, specifice proiectului GIS;
 • la solicitarea I.N.S. execută operaţii de Import/Export din/în diferite formate electronice specifice sistemelor CAD/GIS;
 • desfăşoară activităţi de promovare a imaginii şi culturii statistice în rândul persoanelor fizice şi juridice;
 • asigură asistenţă metodologică atât în faza de creare cont în portalul e-SOP, cât şi în cea de completare ulterioară a datelor pentru diferitele cercetări statistice care sunt efectuate prin intermediul portalului de preluare date online;
 • organizează acţiuni pentru formarea personalului cu atribuţii în culegerea datelor statistice primare şi acordă asistenţă tehnică şi metodologică respondenţilor;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de I.N.S. prin acte normative pentru domeniul ei de activitate.


 • să solicite date şi informaţii statistice de la toate persoanele fizice şi juridice care se află, deţin capital sub orice formă sau desfăşoară o activitate de orice fel pe teritoriul României şi de la toate persoanele de cetăţenie română cu domiciliul în România, care se află sau desfăşoară activitate pe teritoriul altor ţări;
 • să efectueze, cu aparatul propriu şi alţi colaboratori externi, cercetări statistice prin culegere directă a datelor statistice privind fenomenele economice şi sociale;
 • să aplice amenzi contravenţionale în baza prevederilor Legea nr.226/11.06.2009 – legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România, pentru refuzul sau întârzierea din culpă a furnizării datelor statistice solicitate, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul de a prezenta persoanelor abilitate să constate contravenţii materialele şi evidenţele necesare verificării datelor statistice, ca şi pentru neaplicarea măsurilor dispuse de organele de control statistic;
 • să solicite de la I.N.S. date şi informaţii  statistice  privind indicatorii calculaţi pe judeţ, regiune şi la nivel de ţară, pentru efectuarea de analize şi comparaţii pe judeţe, în cadrul regiunilor statistice, precum şi între regiuni.