Chestionare statistice

Daniela ŞERBĂNESCU – Şef serviciu, e-mail: daniela.serbanescu@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.99


Adriana Păunescu – Şef serviciu, e-mail: adriana.paunescu@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.57


Daniela ŞERBĂNESCU – Şef serviciu, e-mail: daniela.serbanescu@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.99


Corina VASILESCU – ȘCHIOPU – Şef serviciu, e-mail: corina.vasilescu-schiopu@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.40


Adriana PĂUNESCU – Şef serviciu temporar, e-mail: adriana.paunescu@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.57


Daniela ŞERBĂNESCU – Şef serviciu, e-mail: daniela.serbanescu@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.99


Liliana PĂCURARU – Şef serviciu temporar, e-mail: liliana.pacuraru@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.67.04


Daniela ICHIM – Şef serviciu, e-mail: daniela.ichim@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.83


Daniela ICHIM – Şef serviciu, e-mail: daniela.ichim@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.83


Dorin Mircea SACALĂ – Şef serviciu, e-mail: dorin.sacala@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.75


Dorin Mircea SACALĂ – Şef serviciu, e-mail: dorin.sacala@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.75


Daniela ICHIM – Şef serviciu, e-mail: daniela.ichim@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.83


Emilia CIOBANU – Şef serviciu, e-mail: emilia.ciobanu@bucuresti.insse.ro 
telefon: (021) 305.66.45


Daniela ICHIM – Şef serviciu, e-mail: daniela.ichim@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.83


Dorin Mircea SACALĂ – Şef serviciu, e-mail: dorin.sacala@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.75


Mariana Mihăescu – Şef serviciu temporar, e-mail: mariana.mihaescu@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.67.11


Mariana Mihăescu – Şef serviciu temporar, e-mail: mariana.mihaescu@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.67.11


Denisa Cristina PANAIT – Şef serviciu, e-mail: denisa.panait@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.63


Denisa Cristina PANAIT – Şef serviciu, e-mail: denisa.panait@bucuresti.insse.ro
telefon: (021) 305.66.63